Regulamin
I. KLAUZULA INFORMACYJNA

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Szkoła Kreatywnego Gotowania Papryka, ul. Toruńska 76, 85-023 Bydgoszcz tel.: 52 52 32 700, adres e-mail kontakt@papryka.bydgoszcz.pl. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, e-mailem.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu świadczenia usług cateringowych/restauracyjnych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. promocji, konkursów i aktualności.
 3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Szkole Kreatywnego Gotowania Papryka: tomaszpowala@wp.pl
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu świadczenia usług cateringowych/restauracyjnych.

II. DEFINICJE
 
 1. „Szkoła” – zorganizowana działalność prowadzona przez Właściciela, świadcząca usługi w postaci szkoleń i kursów kulinarnych oraz innych, podobnych wydarzeń.
 2. „Właściciel” – Patryk Ramus, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RMS COMPANY Patryk Ramus z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 76, NIP: 340255076, REGON: 5542723921.
 3. „Kursant” - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług w postaci szkoleń i kursów kulinarnych, prowadzonych przez Szkołę.
 4. „Dziecko” – osoba poniżej 18 roku życia, zgłaszana przez Kursanta do uczestnictwa w szkoleniu lub kursie organizowanym przez Szkołę.
 5. „Kurs” – świadczona przez Szkołę usługa w postaci szkolenia lub kursu kulinarnego bądź innego podobnego wydarzenia.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Kursant, korzystając z usług świadczonych przez Szkołę potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
 2. W ramach Szkoły działają usługi:
  1. kursy,
  2. pokazy,
  3. szkolenia,
  4. imprezy i wydarzenia okolicznościowe,
  5. wynajem lokalu.
 3. Ceny, sposoby płatności i zamawiania usług, o których mowa powyżej, podane są na stronie internetowej www.papryka.bydgoszcz.pl.
 4. Cennik usług, o których mowa w pkt 2, zależny jest od wybranej usługi i wskazany każdorazowo w jej opisie.
 5. Uiszczenie płatności za usługi o których mowa w pkt 2 odbywać się może:
  1. za pomocą karty płatniczej (kredytowej, debetowej lub obciążeniowej) za pośrednictwem systemu PayU, prowadzonego przez firmę PayU S.A. (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań),
  2. za pomocą przelewu bankowego w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu PayU, prowadzonego przez firmę PayU S.A. (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań).
 6. Właściciel, z momentem wpływu na jego rachunek wpłaty uiszczonej przez Kursanta za konkretną usługę, zobowiązuje się tę usługę wobec Kursanta świadczyć, w umówionym przez Strony przy składaniu zamówienia terminie.
 7. Zamówienia i opłacenia konkretnej Usługi dokonuje się poprzez stronę internetową www.papryka.bydgoszcz.pl w następujących krokach:
  1. wybranie odnośnika Kalendarz oraz wybór konkretnej Usługi,
  2. wypełnienie formularza kontaktowego w celu dokonania zamówienia konkretnej Usługi,
  3. wybranie preferowanej liczby Kursantów, zamawiających daną Usługę,
  4. zatwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu,
  5. przejście do strony płatności, obsługiwanej przez firmę PayU SA.

  IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   
  1. Kursant zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją (werbalną, bądź pisemną) użytkowanego podczas Kursu sprzętu. 
  2. Kursant zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności przy posługiwaniu się należącym do Szkoły sprzętem.
  3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Szkoły.
  4. Kursant jest odpowiedzialny wobec Szkoły finansowo w pełnym zakresie szkody, jeżeli z jego winy doszło do uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, bądź jakiegokolwiek innego mienia należącego do Szkoły.
   
V. DZIECKO
 
 1. Kursant, zgłaszając Dziecko do uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Szkołę potwierdza, iż jest jego przedstawicielem ustawowym.
 2. Kursant przyjmuje do wiadomości, iż Szkoła w żadnym momencie, w szczególności w momencie świadczenia usług, nie przejmuje odpowiedzialności za życie lub zdrowie Dziecka.
 3. Kursant ma prawo i obowiązek do nadzoru nad Dzieckiem w czasie trwania Kursu.
 4. Wszelkie określone niniejszym regulaminem prawa i obowiązki Kursanta stosuje się odpowiednio do Dziecka. Odpowiedzialność za egzekwowanie praw i obowiązków Dziecka spoczywa w całości na Kursancie.

 
VI. PRAWA DO WIZERUNKU, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokumentacji fotograficznej oraz filmowej z prowadzonych Kursów.
 2. Właściciel ma prawo publikować wizerunek osób uwiecznionych podczas trwania Kursu jedynie we własnych celach marketingowych.
 3. Kursant wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku lub publikację wizerunku Dziecka uwiecznionego podczas trwania Kursu.
 4. Jeżeli Kursant nie wyraża zgody na publikację o której mowa w pkt 3, zobowiązany jest złożyć Właścicielowi pisemne oświadczenie o braku zgody na publikację własnego wizerunku bądź wizerunku Dziecka.
 5. Właściciel, jako Administrator Danych Osobowych, przetwarza dane osobowe Kursantów zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) tylko i wyłącznie na potrzeby organizowania Kursu oraz w celu organizowania płatności za usługi dostarczane Kursantowi. Właściciel jedynie za zgodą Kursanta ma prawo przetwarzać jego dane osobowe na potrzeby marketingowe. Kursant przyjmuje do wiadomości, iż w celu organizowania płatności, jego dane osobowe będą udostępnianie i przetwarzane przez firmę PayU S.A. (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), oraz przez inne podmioty pośredniczące w płatnościach Kursanta na rzecz Właściciela.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA I KURSANTA
 
 1. Kursant zobowiązany jest do wyraźnego, pisemnego, bądź mailowego wskazania wszelkich produktów spożywczych na które reaguje alergicznie on sam lub Dziecko.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Kursantom lub Dzieciom jeżeli powstały one w wyniku reakcji alergicznej, o której możliwości wystąpienia nie został wcześniej zawiadomiony.
 3. Dane podawane przez Kursanta przy zakupie usług oferowanych przez Szkołę, mogą być przetwarzane przez Właściciela jedynie dla celów wykonywania zakupionej usługi.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu nie później niż 48 godzin przed pierwotnie deklarowanym terminem, jeżeli liczba zapisanych Kursantów na dany Kurs wynosi mniej niż 6 osób.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
 1. Kursant ma prawo odstąpić od umowy w formie telefonicznej (tel. 52 52 32 700 / wew. 3) bez podania przyczyny, z pełnym zwrotem zapłaconej ceny, do 7 dni przed datą Kursu. Po tym terminie wysokość zwrotu zapłaconej ceny kształtuje się następująco: od 6 do 4 dni przed datą Kursu - 50% zapłaconej ceny; od 3 dni do daty Kursu - zwrot nie przysługuje.
 2. Niezależnie od procedury opisanej w pkt. 1, Kursant ma prawo, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, aby w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Właścicielem, odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Dla skutecznego odstąpienia Kursant zobowiązany jest złożyć Właścicielowi odpowiednie oświadczenie pisemnie, w formie elektronicznej, kierując je na adres e-mail Właściciela (kontakt@papryka.bydgoszcz.pl).
 3. Kursant ma prawo przenieść swój udział na inny Kurs zaplanowany w przyszłości, organizowany nie później niż 60 dni od daty pierwotnie wybranego i opłaconego Kursu, bezpłatnie, do 7 dni przed datą Kursu. Po tym terminie wniosek o przeniesienie podlega jednorazowej, stałej opłacie manipulacyjnej w wysokości 90 zł brutto.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu nie później niż 24 godziny przed pierwotnie deklarowanym terminem, jeżeli liczba zapisanych Kursantów na dany Kurs wynosi mniej niż 5 osób.

IX. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 
 1. Kursantom przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w sprawach dotyczących realizacji usług dostarczanych przez Właściciela. Reklamacje należy składać na piśmie na adres siedziby Właściciela, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane niezbędne do właściwej identyfikacji Kursanta. Reklamacje złożone bez podania danych pozwalających Właścicielowi zidentyfikować Kursanta nie będą rozpatrywane.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej wpływu.
 4. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z powyższymi postanowieniami nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu. 

X. INNE POSTANOWIENIA
 
 1.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2016 r.
 2. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.papryka.bydgoszcz.pl 
 3. O zmianie regulaminu Właściciel poinformuje publikując odpowiednie ogłoszenie na stronie internetowej www.papryka.bydgoszcz.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Wszelkie spory sądowe pomiędzy Właścicielem a Kursantem wynikłe na kanwie stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela.